Telefón: +421 919 198 111 or Adresa: Dunajská 25, 811 09 Bratislava

Užívateľská Zmluva

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Táto zmluva s používateľom upravuje vzťahy medzi správou stránok a návštevníkmi (ďalej len "používateľ", "používatelia") webovej stránky (ďalej len "internetový zdroj", "webová stránka").

1.2. Správa stránok si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pridať alebo odstrániť ustanovenia tejto zmluvy s používateľom bez toho, aby o tom informovala používateľa.

1.3. Pred použitím internetového zdroja je Používateľ povinný oboznámiť sa s touto používateľskou zmluvou.

1.4. Ak používateľ nesúhlasí s ustanoveniami tejto zmluvy s používateľom, Používateľ nemá právo používať internetový zdroj a / alebo jeho jednotlivé funkcie a možnosti.

1.5. Používateľ potvrdzuje, že v plnom rozsahu prečítal a súhlasí s požiadavkami a ustanoveniami tejto zmluvy s používateľom. Použitím internetového zdroja a / alebo jeho schopností a jednotlivých funkcií sa používateľ považuje za súhlas s používateľskou zmluvou.

1.6. Informácie poskytnuté na stránke, ako aj funkcie a funkčnosť stránky sú používateľovi poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Poskytovanie jednotlivých Služieb sa riadi osobitnými zmluvami a / alebo pravidlami.

2. Pojmy a definície

V tejto zmluve s používateľom sa používajú nasledujúce pojmy a definície:

2.1. Používateľ-návštevník stránky, ktorý má prístup k internetovému zdroju prostredníctvom internetu a používa stránky / časti stránky, možnosti a funkčnosť stránky podľa podmienok tejto zmluvy s používateľom. Používateľ je osoba, ktorá prešla registračným postupom na webe, a osoba, ktorá pristupuje k funkčnosti stránky bez registrácie na webe.

2.2. Autorizovaný používateľ-Používateľ, ktorý sa prihlásil do internetového zdroja pomocou používateľského mena a hesla zadaného pri registrácii.

2.3. Správa stránok-zamestnanci alebo iné osoby oprávnené vlastníkom stránok Spravovať internetový zdroj.

2.4. Užívateľská zmluva - tento dokument

2.5. Regulačné dokumenty - táto zmluva s používateľom, Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa spracovania, ako aj ďalšie dokumenty uverejnené na webe.

3. Predmet zmluvy s používateľom

3.1. Táto zmluva definuje podmienky na poskytovanie prístupu používateľovi k sekciám, funkciám a funkciám stránky, katalógom programov, softvéru, platforiem, cloudových služieb atď.obsiahnuté na stránkach, ktoré nie sú majetkom správy stránok, ale obsahujú popis, účel použitia, recenzie a informácie o držiteľoch autorských práv a ich kontaktoch.

3.2. Táto dohoda tiež upravuje zhromažďovanie a používanie osobných údajov používateľov internetovej stránky v prípade ich registrácie na internetovom zdroji, využívania služieb stránky.

3.3. Používateľ poskytuje osobné údaje výlučne na základe vlastnej vôle. Poskytnutím osobných údajov používateľom sa rozumie, že používateľ je oboznámený s touto Zmluvou a súhlasí s jej podmienkami.

3.4. Dôvernosť osobných údajov je zabezpečená od okamihu, keď tieto údaje poskytla osoba, ktorej sa tieto údaje týkajú.

4. Registrácia Užívateľa. Práva a povinnosti

4.1. Registrácia používateľa na osobnom účte je dobrovoľná a bezplatná.

4.2. Používateľ je registrovaný poskytnutím osobných údajov a vyplnením registračného formulára.

4.3. Používateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami užívateľskej zmluvy tak, že vedľa vety s hypertextovými odkazmi umiestni špeciálnu značku (začiarknutie) "súhlasím so spracovaním osobných údajov. Prečítal / a som si a súhlasím s podmienkami zásad ochrany osobných údajov týkajúcich sa spracovania osobných údajov a s užívateľskou zmluvou."

4.4. Na dokončenie postupu registrácie používateľ nezávisle nastaví a zadá prihlasovacie meno a heslo pre prístup k osobnému účtu.

4.5. Používateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, relevantnosť a úplnosť informácií poskytnutých pri registrácii a za ich čistotu od nárokov tretích strán.

4.6. Používateľ môže použiť softvér, ktorý používa, na umožnenie uloženia prihlasovacieho mena a hesla (pomocou súborov cookie) na následnú automatickú autorizáciu na webe.

4.7. Používateľ sa zaväzuje nepreniesť prihlasovacie meno a heslo z osobného účtu na tretie strany.

4.8. Používateľ je zodpovedný za bezpečnosť a dôvernosť registračných údajov (prihlasovacie meno a heslo). Všetky akcie vykonané prostredníctvom osobného účtu pomocou prihlasovacieho mena a hesla používateľa sa považujú za vykonané používateľom, pokiaľ používateľ nepreukáže opak.

4.9. Používateľ je povinný okamžite informovať správu stránok o akomkoľvek neoprávnenom prístupe k osobnému účtu.

4.10. Používateľ nesmie používať, distribuovať, kopírovať a / alebo extrahovať žiadne materiály alebo informácie z webu ručne alebo automaticky (pomocou automatizovaných programov: skripty, roboty, prehľadávače). Každé takéto použitie, distribúcia, kopírovanie informácií o stránkach je nezákonné a správa stránok si vyhradzuje právo pôsobiť proti takýmto nezákonným konaniam.

4.11. Použitím informácií zverejnených na webových stránkach používateľ rozumie a akceptuje riziká spojené s jeho možnou nepresnosťou. Ak k tomu dôjde, používateľ musí okamžite informovať správu o dostupnosti takýchto informácií.

5. Osobné údaje

5.1. Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa spracovania osobných údajov definujú zásady webovej stránky týkajúce sa spracovania osobných údajov akceptovaných na spracovanie, postup a podmienky spracovania osobných údajov používateľov, ktorí používajú stránku a preniesli svoje osobné údaje na spracovanie prevádzkovateľovi s a bez použitia automatizačných nástrojov, stanovujú postupy zamerané na zabránenie porušovaniu zákona, odstránenie následkov takýchto porušení súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

6. Zodpovednosť

6.1. Používateľ je plne zodpovedný za všetky dôsledky spojené s nespoľahlivosťou informácií, ktoré poskytol.

6.2. Správa lokality nie je zodpovedná v prípade:

6.3. Správa stránok nie je za žiadnych okolností zodpovedná používateľovi alebo tretím stranám za akékoľvek škody vrátane ušlého zisku alebo stratených údajov, škody na cti, dôstojnosti alebo obchodnej povesti spôsobenej v súvislosti s používaním stránky.

6.4. Správa stránok nie je zodpovedná používateľovi ani tretím stranám za:

6.5. V prípade nárokov tretích strán voči správe stránok súvisiacich s používaním stránky používateľom sa používateľ zaväzuje tieto nároky vyrovnať s tretími stranami sám a na vlastné náklady, čím chráni správcu pred možnými nákladmi a konaniami.

6.6. Správa stránok si vyhradzuje právo odmietnuť používateľovi využívať služby internetového zdroja, obmedziť jeho prístup k osobnému účtu, odstrániť osobný účet, zablokovať používateľa v prípade opakovaného porušenia užívateľskej zmluvy, Zásad ochrany osobných údajov týkajúcich sa spracovania osobných údajov, pravidiel používania a iných regulačných dokumentov alebo použiť iné opatrenia podľa vlastného uváženia .

7. Ďalšie podmienky

7.1. Správa stránok má právo jednostranne zmeniť túto zmluvu s používateľom bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie Zmluvy nadobúda platnosť od okamihu jej uverejnenia na webovej stránke, pokiaľ nové znenie Zmluvy neustanovuje inak.

7.2. Neplatnosť jedného alebo viacerých ustanovení tejto Zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo uplatniteľnosť ostatných ustanovení užívateľskej zmluvy.