Telefón: +421 919 198 111 or Adresa: Dunajská 25, 811 09 Bratislava

Politika ochrany osobných údajov

1. Definícia pojmov

1.1 v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa používajú tieto pojmy:

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webové stránky. Táto stránka nekontroluje a nie je zodpovedná za žiadne stránky tretích strán, na ktoré môže používateľ kliknúť na odkazy dostupné na tejto stránke.

2.2. v prípade nesúhlasu s podmienkami zásad ochrany osobných údajov musí používateľ prestať používať túto stránku.

2.3. Používanie webových stránok používateľom znamená súhlas s týmito Zásadami Ochrany Osobných Údajov a podmienkami spracovania osobných údajov používateľa.

2.4. Správa neoveruje správnosť osobných údajov poskytnutých používateľom.

3. Predmetom ochrany osobných údajov

3.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú povinnosti správy pre nezverejnenie a zabezpečenie dôvernosti osobných údajov, ktoré používateľ poskytuje na žiadosť správy pri registrácii na webe alebo pri prihlásení na odber bulletinu e-mailom.

3.2. Osobné údaje, ktoré môžu byť spracované v súlade s týmito Zásadami Ochrany Osobných Údajov, poskytuje používateľ vyplnením formulárov na webovej stránke a obsahuje nasledujúce informácie:

3.3. Stránka chráni údaje automaticky odoslané pri návšteve stránok: IP adresa; informácie zo súborov cookie; prístup k informačnému času prehliadača; sprostredkovateľ (adresa predchádzajúcej stránky).

3.4. Všetky ostatné osobné údaje, ktoré nie sú uvedené vyššie (história prehliadania, použité prehliadače, operačné systémy atď.) podlieha bezpečnému skladovaniu a nešíreniu.

4. Účely zhromažďovania osobných údajov používateľa

4.1. Administrácia môže použiť osobné údaje používateľa na nasledujúce účely:

5. Spôsoby a podmienky spracovania osobných údajov

5.1. Osobné údaje používateľa sa spracúvajú bez časového obmedzenia akýmikoľvek právnymi prostriedkami, a to aj v informačných systémoch osobných údajov pomocou automatizačných nástrojov alebo bez použitia takýchto nástrojov.

5.2. Správa Prijíma potrebné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov používateľa pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zničením, úpravou, blokovaním, kopírovaním, distribúciou, ako aj inými nezákonnými činnosťami tretích strán.

5.3. V prípade straty alebo zverejnenia osobných údajov má správa právo neinformovať používateľa o strate alebo zverejnení osobných údajov.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Používateľ má právo:

6.2. Správa má právo na:

7. Zodpovednosť strán

7.1. V prípade straty alebo zverejnenia Dôverných informácií správa nezodpovedá, ak takéto Dôverné informácie:

7.2. Používateľ súhlasí s tým, že informácie, ktoré mu boli poskytnuté v rámci stránky, môžu byť predmetom duševného vlastníctva, ktorého práva sú chránené a patria iným používateľom, partnerom alebo inzerentom, ktorí takéto informácie zverejňujú na webe. Používateľ nemá právo meniť, prenajímať, prevádzať za podmienok úveru, predávať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela založené na takomto obsahu (úplne alebo čiastočne) s výnimkou prípadov, keď sú takéto akcie priamo napísané písomne. Vlastníci takéhoto Obsahu sú povolené v súlade s podmienkami samostatnej dohody.

7.3. Správa nezodpovedá používateľovi za žiadne straty alebo škody, ktoré užívateľovi vzniknú v dôsledku vymazania, zlyhania alebo neschopnosti uložiť obsah a iné komunikačné údaje na ňom alebo prostredníctvom neho preniesť.

7.4. Pokiaľ ide o textové materiály (články, publikácie vo voľnom prístupe na stránku, ich distribúcia je povolená za predpokladu, že je uvedený odkaz na stránku.

7.5. Správa nezodpovedá za žiadne informácie zverejnené na stránkach používateľom, vrátane, ale nielen: informácií chránených autorskými právami, bez výslovného súhlasu držiteľa autorských práv.

7.6. Správa nezodpovedá za priame alebo nepriame straty, ktoré vznikli v dôsledku: použitia alebo neschopnosti používať stránku alebo jednotlivé služby; neoprávnený prístup k komunikácii používateľov; vyhlásenia alebo správanie tretích strán na webe.

8. Ďalšie podmienky

8.1. Nové zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť od okamihu ich uverejnenia na webovej stránke, pokiaľ nová verzia Pravidiel ochrany osobných údajov neustanovuje inak. vrátane, ale nielen: informácií chránených autorskými právami bez výslovného súhlasu vlastníka autorských práv.

8.2. Administratíva má právo vykonať zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov bez súhlasu používateľa.